poniedziałek, 11 stycznia 2016KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS  I-III i IV – VI
    „MY PICTURE DICTIONARYSERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
UCZNIÓW KLAS I-III i IV VI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
III MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM
MY PICTURE DICTIONARY

1. CELE KONKURSU
-        propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;
-        wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;
-        rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;
-        poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;
-        aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR
-        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
-        Opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1)   WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a)    Travelling – Podróżowanie, środki transportu
b)   Easter – Wielkanoc
c)    Family – rodzina
d)   Jobs – zawody
e)    House- dom
f)     School-szkoła
g)    Culture-kultura
h)   Health-zdrowie
i)     Seasons- pory roku


2)   WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:
a)    Słownik powinien mieć format A4
b)   Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta  do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)
c)    Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).
d)   Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)
e)    Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.
f)     Każda szkoła ma możliwość nadesłania 5 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 5 najciekawszych prac z danej kategorii klas I-III i IV-VI.
g)    Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
h)   Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
i)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.
j)     Nagrody należy odebrać w siedzibie  organizatora do dnia 30 czerwca 2016r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.


Uczniowie klas IV- IV:
Słownik musi zawierać minimum 50 uporządkowanych alfabetycznie  i ponumerowanych słówek z danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:
Słownik musi zawierać minimum 25 ponumerowanych słówek z   danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.
NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W DWÓCH  KATEGORIACH WIEKOWYCH:

ü  KLASY I-III
ü  KLASY IV-VI

W  TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ:

ü  ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW
ü  ODPOWIEDNIA LICZBA SŁÓW
ü  ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM
ü  POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK (KL.4-6 – SŁOWEK I ZDAŃ)
ü  POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA
ü  ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM
ü  ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA
ü  POMYSŁOWOŚĆ I ZASTOSOWANIE CIEKAWYCH TECHNIK
ü  WKŁAD PRACY
ü  KREATYWNOŚĆ
ü  WRAŻENIE OGÓLNE


    PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 15 LUTEGO 2016r. LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,
UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,
TEL. 846577021
E-MAIL:SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !!!FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(proszę o wypełnienie drukowanymi literami)Nazwa szkoły: ......................................................................................
Adres szkoły: ........................................................................................
Telefon / fax: ........................................................................................
Adres e-mail szkoły: ...............................................................................
Nauczyciel – opiekun: ..........................................................................
Adres e-mail opiekuna: ........................................................................
Zgłoszeni uczestnicy – imię, nazwisko, klasa:
  1. .....................................................
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
  4. ……………………………………………
  5. …………………………………………….
  6. ……………………………………………..
  7. ……………………………………………..
  8. ……………………………………………..
  9. ……………………………………………..
  10. ……………………………………………..

Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania  zasad zawartych w regulaminie konkursu.

niedziela, 8 lutego 2015
WYNIKI                       
II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - JĘZYKOWEGO
"My  Picture Dictionary"

ORGANIZATOR:
mgr Justyna Hajduk
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 69  prac plastycznych z następujących placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie (1 praca)
Szkoła Podstawowa nr.11 W Chełmie (5 prac)
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie (12 prac)
Szkoła Podstawowa w Hulczu (6prac)
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu (10prac)
Szkoła Podstawowa w Kopyłowie (2prace)
Zespół Szkół w Sawinie (9 prac)
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (8  prac)
Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (11 prac)
Zespół Szkół im. Ks. Józefa Dabrowskiego w Żółtańcach  (5prac)


Dnia 29  stycznia  2015 roku  jury w składzie:
mgr Ewelina Wójtowicz –nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół STO na Bemowie, Warszawa
mgr Małgorzata Olszewska - nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Żmudzi
dokonało oceny nadesłanych prac.
Przy wyborze laureatów  jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VI porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:KATEGORIA KLAS I –III (bardzo wysoki poziom)
I miejsce:        Michał Skibiński Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
                        Weronika Białas Zespół Szkół w Sawinie
                        Martyna Hajduk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
                        Sebastian Steciuk  Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

II miejsce:      Laura Młynarska Szkoła Podstawowa nr.11 W Chełmie
                        Filip Martyniuk Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
                        Miłosz Dynysiuk Zespół Szkół w Sawinie
                        Kewin Tracz Zespół Szkół w Sawinie
                        Krystian Mikita Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
                        Jakub Wawryszczuk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
                        Wiktoria Jasiuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Aleksandra Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Anastazja Romańczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

III miejsce      Iga Sutryk Szkoła Podstawowa nr.11 W Chełmie
                        Amelia Nowak Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
                        Małgorzata Gaj vel Demczuk Zespół Szkół w Sawinie
Anna Kwiecińska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Mateusz Kołtun Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

Wyróżnienie: Magda Czerpak Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie
                        Bartosz Gilewicz Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie
                        Jakub Siwek Zespół Szkół w Sawinie
                        Marta Tokarczuk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Wiktoria Niemiec Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach KoloniiKATEGORIA KLAS  IV – VI
I miejsce:        Patrycje Sędłak Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

II miejsce:       Jakub Łapuszyński Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
                        Jakub Huzarek Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

III miejsce:     Dawid Marczuk Zespół Szkół w Sawinie

Wyróżnienie:  Filip Langiewicz Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie
                        Wiktoria Kawka Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
            Sandra Dubaj Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Marta Sołdaczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Michał Tokarczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Jonatan Żółkiewski    Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Patrycja Pietrykowska Zespół Szkół im. Ks. Józefa Dabrowskiego w Żółtańcach 
Sebastian Pietrykowski Zespół Szkół im. Ks. Józefa Dabrowskiego w Żółtańcach 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok na kolejną edycję. Zwycięscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród