piątek, 30 grudnia 2016SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
UCZNIÓW KLAS I-III i IV VI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
IV MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM
MY PICTURE DICTIONARY

1. CELE KONKURSU
-        propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;
-        wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;
-        rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;
-        poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;
-        aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR
-        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
-        Opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1)   WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a)    In the country- na wsi
b)   In the city- w mieście
c)    My day- mój dzień
d)   Toys-zabawki
e)    Furniture- meble
f)     School-szkoła
g)    Culture-kultura
h)   Plants- rośliny
i)     Weather-pogoda


2)   WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:
a)    Słownik powinien mieć format A4
b)   Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta  do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)
c)    Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).
d)   Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)
e)    Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.
f)     Każda szkoła ma możliwość nadesłania 5 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 5 najciekawszych prac z danej kategorii klas I-III i IV-VI. 
g)    Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
h)   Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
i)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.
j)     Nagrody należy odebrać w siedzibie  organizatora do dnia 30 czerwca 2017r. po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.


Uczniowie klas IV- IV:
Słownik musi zawierać minimum 40 uporządkowanych alfabetycznie  i ponumerowanych słówek z danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:
Słownik musi zawierać minimum 20 ponumerowanych słówek z             danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.
NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W DWÓCH  KATEGORIACH WIEKOWYCH:

ü  KLASY I-III
ü  KLASY IV-VI

W  TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ :

ü  ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW :
ü  ODPOWIEDNIA LICZBA  PONUMEROWANYCH SŁÓW1p
ü  ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM 1p
ü  POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK 1p (KL.4-6 – SŁOWEK I ZDAŃ 2p)
ü  PORZĄDEK ALFABETYCZNY (KL. IV-VI) 1p
ü  POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA 1p
ü  ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM 1p
ü  ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA 1p
ü  FORMAT PARCY A4 I DO 5 SŁÓWEK NA STRONIE 1p
ü  WKŁAD PRACY 2p
ü  KREATYWNOŚĆ 2p
ü  WRAŻENIE OGÓLNE 2p
Punkty do zdobycia: IV-VI-15pkt
                                I-III - 13pkt


    PRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 17 LUTEGO 2017r.  LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,
UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,
TEL. 846577021
E-MAIL:SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !!!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz proszę dołączyć do prac, a także wysłać drogą elektroniczną na
e-mail szkoły: SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

(proszę o wypełnienie drukowanymi literami w celu uniknięcia błędów na dyplomach)Nazwa szkoły: ......................................................................................
Adres szkoły: ........................................................................................
Telefon / fax: ........................................................................................
Adres e-mail szkoły: ...............................................................................
Nauczyciel – opiekun: ..........................................................................
Adres e-mail opiekuna: ........................................................................
Zgłoszeni uczestnicy – imię, nazwisko, klasa:
  1. .....................................................
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
  4. ……………………………………………
  5. …………………………………………….
  6. ……………………………………………..
  7. ……………………………………………..
  8. ……………………………………………..
  9. ……………………………………………..
  10. ……………………………………..........

Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania  zasad zawartych w regulaminie konkursu.

wtorek, 23 lutego 2016WYNIKI                
III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - JĘZYKOWEGO
"My  Picture Dictionary"

ORGANIZATOR:
mgr Justyna Hajduk
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach

Do konkursu zgłoszono 151 prac plastycznych z 26 placówek oświatowych:
Szkoła Podstawowa w Cześnikach (5 prac)
Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie (10prac)
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie (4 prace)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2Akademia Małego Księcia w Chełmie (2 prace)
Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie  ( 2 prace)
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Gdeszynie (7prac)
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu (5prac)
Szkoła Podstawowa w Kopyłowie (4prace)
Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Krasnobrodzie (11 prac)
Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu ( 4 prace)
Szkoła Podstawowa w Nieledwi ( 3 prace)
Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym (5 prac)
Szkoła Podstawowa w Rakołupach (3 prace)
Zespół Szkół w Sawinie (9 prac)
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczach (5 prac)
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkole w Skierbieszowie (3 prace)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie (6 prac)
Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach (2 prace)
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach (11  prac)
Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (10 prac)
Zespół Szkół nr 4 W Zamościu ( 10 prac)
Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu ( 8 prac)
Szkoła Podstawowa w Zawalowie (4 prace)
Zespół Szkół w Zwierzyńcu ( 10 prac)
Szkoła Podstawowa w Żmudzi (4 prace)
Zespół Szkół im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach  (3 prace)


Dnia 18  lutego  2016 roku  jury w składzie:
Anna Szymańska – nauczyciel j. angielskiego w Zespole Szkół w Strachosławiu i Akademii                   Małego Księcia w Chełmie
Ewelina Sobowicz- nauczyciel j. angielskiego w Gimnazjum w Jarosławcu
Justyna Hajduk – nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Uchaniach

dokonało oceny nadesłanych prac.
Przy wyborze laureatów  jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność zapisu słów (w klasach IV-VI i zdań),odpowiednia liczba słów, zgodność słów z wybranym tematem, w klasach IV – VI porządek alfabetyczny, ilustracja zgodna ze słowem, wkład pracy, kreatywność oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach wiekowych:

Klasy IV – VI:
I miejsceWiktor Jasiuk  Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
II miejscePiotr Suchoń  Zespół Szkół w Sawinie
Jagoda Florek Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
        Katarzyna Zielińska  Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
        Weronika Boczkowska Szkoła Podstawowa w Nieledwi
III miejsce -  Jagoda Młynarczuk Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Wyróżnienie:  Kinga Dorosz  Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie
Ewelina Butryn Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie 
 Emilia Anastazja Kuczmowska Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Karolina Fedorczuk  Szkoła Podstawowa w Cześnikach
Maja Janeczko  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Gdeszynie
Aleksandar Kozyrska  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
Julia Bańka  Szkoła Podstawowa w Kopyłowie
Dominika Skóra Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Krasnobrodzie
Aleksandra Świstowska Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
Natalia Góźdź  Szkoła Podstawowa w Rakołupach
Julia Szewera Szkoły Podstawowej i Przedszkole w Skierbieszowie
Paulina Wilk  Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach
Gabriela Zarębska  Zespół Szkół nr 4 w Zamościu
Jakub Pac  Szkoła Podstawowa w Zawalowie
Aleksandra Głowacka  Szkoła Podstawowa w Żmudzi
Magdalena Grabczuk  Zespół Szkół im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach 
Klasy I- III
            I miejsce Kacper Siry Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie
            Małgorzata Gaj vel Demczuk  Zespół Szkół w Sawinie
II miejsce Oliwia Stefańska Szkoła Podstawowa im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym
            Martyna Hajduk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
III miejsce Aleksandra Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
                   Maja Kowalczuk Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Milena Modrzejewska Zespół Szkół w Zwierzyńcu
Wyróżnienie:
Zuzanna Serafin Akademia Małego Księcia w Chełmie
Miłosz Dynysiuk Zespół Szkół w Sawinie
Amelia Kędzierska Zespół Szkół w Sawinie
Natalia Kędzierska  Zespół Szkół w Sawinie
Oliwier Jakubiec  Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie
Marta Brzozowiec  Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczach
Amelia Ćwiklińska  Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Amelia Szybkowska Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Wiktoria Markiewicz Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
 Sebastian Steciuk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Paweł Kucharski Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Jakub Wawryszczuk Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Jakub Steciuk  Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
Helena Jasiuk  Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Mateusz Kołtun Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii
Edyta Wszoła  Zespół Szkół nr 4 w Zamościu
Amelia Kotulska Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu