środa, 10 grudnia 2014

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
UCZNIÓW KLAS I-III i IV VI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
II MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-JĘZYKOWYM
MY PICTURE DICTIONARY


1. CELE KONKURSU
-        propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów;
-        wzbudzanie zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych;
-        rozwijanie motywacji i pasji do nauki języka angielskiego;
-        poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego;
-        aktywność międzyszkolna

2. ORGANIZATOR
-        Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
-        Opiekunem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego w SP w Uchaniach Justyna Hajduk tel.500819751, e-mail:kot1-1986@tlen.pl

3. ZASADY KONKURSU:

1)   WYBIERACIE JEDEN Z PROPONOWANYCH TEMATÓW:

a)    Travelling – Podróżowanie, środki transportu
b)   Easter – Wielkanoc
c)    Emotions and  Feelings-  emocje i uczucia
d)   Animals – zwierzęta
e)    Countries and Nationalities – Państwa i narodowości
f)     Family – rodzina
g)    Jobs – zawody
h)   Christmas – Boże Narodzenie
i)     Holidays – wakacje

2)   WYKONUJECIE OBRAZKOWY SŁOWNIK ZGODNIE Z PODANYMI ZASADAMI:
a)    Słownik powinien mieć format A4
b)   Słownik musi mieć stronę tytułową, a poszczególne kartki muszą być odpowiednio spięte (bindowane, kartki włożone w koszulki z obu stron i całość wpięta  do skoroszytu, albo jakieś inne ciekawe pomysły)
c)    Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł wybranego tematu, jak również imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły (telefon/fax, e-mail).
d)   Technika wykonania obrazków jest DOWOLNA (np. rysunek kolorowy, rysunek graficzny, rysunek wykonany techniką komputerową, fotografia, graffiti i inne techniki plastyczne)
e)    Na każdej stronie może się znaleźć nie więcej niż 5 słówek.
f)     Każda szkoła ma możliwość nadesłania 5 prac z jednej kategorii (jeden uczeń, może wykonać tylko jedną pracę, nie można wykonywać słownika grupowo tylko indywidualnie), dlatego też proponuje się, aby zorganizować eliminacje szkolne, w których jury wyłoni 5 najciekawszych prac z danej kategorii klas I-III i IV-VI.
g)    Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
h)   Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
i)     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na profilu Szkoły Podstawowej w Uchaniach (http://szkolauchanie.net.pl/), na facebook’u oraz na stronie: angielska zabawa.blogspot.com. Ponadto zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie o terminie odbioru dyplomu oraz nagrody. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu otrzyma dyplom.


Uczniowie klas IV- IV:
Słownik musi zawierać minimum 50 uporządkowanych alfabetycznie  i ponumerowanych słówek z danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim oraz przytaczacie przykładowe zdanie z użyciem wybranego słowa. Na koniec ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

Uczniowie z klas I-III:
Słownik musi zawierać minimum 25 ponumerowanych słówek z danego tematu.
Każde słówko zapisujecie w języku angielskim, następnie jego tłumaczenie w języku polskim i ozdabiacie je odpowiednim obrazkiem.

NAGRODY PRZYZNAWANE BĘDĄ W DWÓCH  KATEGORIACH WIEKOWYCH:

ü  KLASY I-III
ü  KLASY IV-VI

W  TRAKCIE OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ:

ü  ZASTOSOWANIE WSZYSTKICH UJĘTYCH W ZASADACH ELEMENTÓW
ü  ODPOWIEDNIA LICZBA SŁÓW
ü  ZGODNOŚĆ SŁÓWEK Z WYBRANYM TEMATEM
ü  POPRAWNOŚĆ ZAPISU SŁÓWEK (KL.4-6 – SŁOWEK I ZDAŃ)
ü  POPRAWNOŚĆ TŁUMACZENIA
ü  ILUSTRACJA ZGODNA ZE SŁÓWKIEM
ü  ESTETYKA WYKONANIA SŁOWNIKA
ü  POMYSŁOWOŚĆ I ZASTOSOWANIE CIEKAWYCH TECHNIK
ü  WKŁAD PRACY
ü  KREATYWNOŚĆ
ü  WRAŻENIE OGÓLNEPRACE WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM
NALEŻY WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA W ZAKLEJONEJ KOPERCIE A4 Z DOPISKIEM „MY PICTURE DICTIONARY„ DO DNIA 18 STYCZNIA 2015 LUB ZŁOŻYC OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W UCHANIACH,
UL. SZKOLNA 13 22-510 UCHANIE,
TEL. 846577021
E-MAIL:SPUCHANIE@POCZTA.ONET.PL

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !!!FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(proszę o wypełnienie drukowanymi literami)Nazwa szkoły: ......................................................................................
Adres szkoły: ........................................................................................
Telefon / fax: ........................................................................................
Adres e-mail szkoły: ...............................................................................
Nauczyciel – opiekun: ..........................................................................
Adres e-mail opiekuna: ........................................................................
Zgłoszeni uczestnicy – imię, nazwisko, klasa:
  1. .....................................................
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
  4. ……………………………………………
  5. …………………………………………….
  6. ……………………………………………..
  7. ……………………………………………..
  8. ……………………………………………..
  9. ……………………………………………..
  10. ……………………………………………..

Nauczyciel – opiekun oraz wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania  zasad zawartych w regulaminie konkursu.